ALLMÄNNA VILLKOR

Aajoda.com ägs och tillhandahålls av Aajoda AB. I dessa allmänna villkor syftar orden “vi”, “oss” och “vår” på Aajoda. Dessa villkor gäller för alla överenskommelser mellan dig och Aajoda. Genom att använda Aajodas tjänster så förbinder du dig att följa dessa allmänna villkor. Om du inte samtycker till villkoren bör du inte använda våra tjänster. Registrering som användare kräver att du uttryckligen godkänner användarvillkoren.

1. Användning av Aajodas tjänster

För att få full tillgång till våra tjänster krävs att du registrerar dig och skapar ett login. Du är skyldig att se till att du skyddar ditt lösenord och att ingen annan får tillgång till det. Vi kan och kommer att ändra lösenordet om det finns risk att det används av annan part. Vi förbehåller oss rätten att när som helst stänga tillgången till ditt konto om vi anser att säkerhetsrisk föreligger. Du får inte publicera något innehåll som främjar brottslig aktivitet, ladda upp virus eller skadlig kod, försöka samla in information eller skaffa åtkomst till konton ej tillhörande dig, inte publicera något hatiskt, hotfullt eller pornografiskt, du får inte publicera copyrightskyddat material, du får inte använda våra tjänster till att utföra någon olaglig, vilseledande, skadlig eller diskriminerande handling. Om du bryter mot detta kan du bli avstängd samt att juridiska åtgärder kan vidtas mot dig.

2. Immateriella rättigheter

Innehållet i våra tjänster, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, tillhör Aajoda och skyddas av svensk eller internationell lagstiftning. Vidare är databasen Aajoda.com som sådan skyddad enligt upphovsrättslagen. Kopiering av innehållet i våra tjänster är inte tillåtet för kommersiellt bruk om inte annat skriftligen avtalats med oss. Allt innehåll som genererats av dig på Aajoda ger oss en icke-exklusiv, överföringsbar, royaltyfri, global licens att använda allt som du publicerar på eller i anslutning till Aajoda. Vår rätt till att fritt använda innehåll genererat från dig som användare gäller oåterkalleligen, globalt och utan någon tidsbegränsning.

3. Personuppgifter

När du väljer att använda webbplatsen och registrera dig, accepterar du att vi kan behandla dina personuppgifter som: för- och efternamn, adress, kön, epostadress, IP-adress, webbläsare, telefonnummer. Du kan också lägga till mer information i efterhand, såsom bilder, videos eller annat visuellt innehåll på dig själv och dina utförda jobb eller demografisk information. En del av din information kommer att med din tillåtelse samlas in från sociala medier. Utifrån vilka begränsningar du valt så kan vi att komma ta in information såsom, namn, epost, födelsedatum, bilder, och plats om dig. Syftet med att vi gör det är att skapa en så relevant och bra tjänst som möjligt både för dig och de i ditt nätverk. Vi behöver också dessa uppgifter för att uppfylla vår del av avtalet.

4. Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för någon information eller något innehåll som är stötande, olämpligt, obscent eller olagligt som visas på Aajoda. Vi tar inte ansvar för någons uppträdande på Aajoda. Vi har rätt att utan förvarning och helt utan skadeansvar ta bort eller ändra innehåll på webbplatsen. All användning av webbplatsen sker på användarens ansvar. Vi är inte i något fall ansvariga för innehållet på webbplatsen. Vi strävar alltid efter att hålla webbplatsen uppe, felfri och säker, men du använder webbplatsen på egen risk. Vi är inte ansvariga för skador som kan uppstå vid användandet av webbplatsen. Som eventuella tvister mellan användare, utebliven omsättning eller vinst, goodwillförlust, förlust av data eller annan information, felaktig presenterad data. Alla eventuella direkta eller indirekta skador som kan uppstå friskriver vi oss från. Vid en eventuell tvist ska Aajodas ansvar, i den största uträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning, begränsas. Aajodas sammanlagda ansvar under ett kalenderår ska inte överstiga den summa som har betalats av dig till Aajoda senaste 12 månaderna. Aajoda kan inte hållas ansvarigt för recensioner, referenser eller kommentarer på webbplatsen. Vi tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten i de texter som publiceras av användare. Om det publiceras länkar till tredje part kommer Aajoda inte ta något ansvar för innehållet i länken. Aajodas webbplats innehåller referenser på utförda jobb i bild och text. Dessa ska endast ses som vägledande och Aajoda tar inget ansvar om referenserna, rekommendationerna eller omdömena visar sig vara felaktiga, vilseledande eller liknande.

5. Avtal, avtalstid och uppsägning

Samtliga avtal mellan Aajoda och företagare innebär bindningtid på 12 månader som betalas i förskott. Därefter är uppsägningstiden löpande på 2 månader från det att du anmält din uppsägning som du gör under dina inställningar i ditt konto på Aajoda. Efter 12 månader kan abonnemanget uppgraderas eller nedgraderas när som helst. Vid en anmälan om sådan ändring börjar nya abonnemangsformen göras gällande nästa kalendermånad och därefter löper abonnemanget vidare månatligen med 2 månaders uppsägningstid.

En prisjustering på löpande avtal ska meddelas 1 månad innan den träder ikraft. Säger du upp ditt avtal pga av en prisjustering är du skyddad mot prisändringen under uppsägningstiden. Vid avtalets upphörande har vi rätt att radera hela eller delar av din profil.

6. Betalningsvillkor

Genom beställning av en tjänst åtar du dig att betala de tillhörande avgifter exklusive mervärdesskatt. Du kommer att faktureras/debiteras enligt den faktureringsfrekvens och betalningsalternativ du valt. Vid försenad betalning har Aajoda rätt att ta ut påminnelseavgifter, inkassokostnader och dröjsmålsränta. Aajoda har också rätt att tillfälligt frysa kontot tills dess att full betalning erlagts.

7. Cookies

Aajoda använder cookies för att mäta statistik och optimera användarupplevelsen. Om du inte godkänner användandet av cookies kommer du inte kunna utnyttja webbplatsen fullt ut.

8. Force Majeure

Vi är inte ansvariga enligt detta avtal då uppfyllandet av avtalet hindras av force majeure.

9. Ändringar

Dessa villkor kan när som helst och utan förvarning revideras eller ändras. Alla ändringar meddelas på vår webbplats. Som fortsatt användare av våra tjänster innebär det att du godkänner de ändrade villkoren. Om något av dessa användarvillkor skulle anses olagligt eller utan effekt och därför icke-verkställbart, kommer detta inte att ha någon effekt på tillämpligheten eller verkställbarheten av andra delar av användarvillkoren.

10. Överlåtelse

Aajoda äger rätten att överlåta detta avtal till annat bolag och då skall villkoren fortsättningsvis gälla mellan dig och det övertagande bolaget.

11. Tvist

Användarvillkoren omfattas av svensk lagstiftning, och allmänna regler i svensk lagstiftning skall tillämpas i alla relationer mellan oss och registrerade användare och andra användare av webbplatsen, om inte annat anges. Alla eventuella tvister skall föras inför domstol i Aajodas svenska jurisdiktion förutom när detta strider mot tvingande jurisdiktionsregler.

12. Data deletion

Om du vill radera data, eller radera hela ditt konto, ska du skicka en begäran om detta på https://www.aajoda.com/data-deletion