INTEGRITETSPOLICY

Reviderad 2018-05-29

aajoda behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter. Här beskrivs även dina rättigheter gentemot aajoda.

Information som du ger till oss

Vi har delat upp informationen som vi samlar in i tre huvudkategorier för att enklare visa en överblick över vad som samlas in och i vilket skede informationen samlas in.

Besökare Som besökare kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information, exempelvis när du besöker någon av våra webbsidor eller andra webbsidor som aktiverat våra tjänster. Den information vi får del av i samband med besök på dessa webbsidor är information om beteende och geografisk position, denna information håller aajoda annonym och kopplas inte ihop med en identitet om inte besöket sker i inloggat läge på någon av våra tjänster. Informationen samlas in för att vi ska kunna tillhandahålla statistik och utveckla våra tjänster utefter erfarenheter hur användare interagerar med våra tjänster.

Användare Som inloggad användare på våra tjänster kan du utöver det som anges under "besökare" komma att ge oss personuppgifter i form av mediafiler som exempelvis bilder och video, person- och kontaktinformation samt text och annat innehåll skapat av dig. Denna information delas inte till tredje part eller publiceras offentligt om inte du uttryckligen aktiverar detta genom våra tjänster.

Kund Som kund kan information lämnas eller inhämtas direkt från dig eller genom våra återförsäljare. Vi kan även komma att samla information från tredje part. Den information som kan komma att samlas in på dig som kund är: Person- och kontaktinformation, Köphistorik, Betalningsinformation, Finansiell information.

Gemensamt med all information som samlas in om dig är att den används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster.

Tredje man

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos aajoda samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter:
Myndigheter - Aajoda kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.
Leverantörer - Dina uppgifter kan kommas att delas med kreditupplysningsföretag och identifieringsföretag som hjälper dig att styrka din identitet. Aajoda använder olika underleverantörer beroende på tjänster, land och vilken betalmetod som används.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

Tredje land

Dina personuppgifter avses att behandlas inom EU/ EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vi kommer då att vidta alla rimliga legal, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/ EES.

Lagringstid

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Dina rättigheter

Privatpersoner har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Aajoda behandlar om dem. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen och vara undertecknat av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Registerutdraget kommer sedan att skickas till folkbokförd adress. Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där de ej längre är nödvändiga för det ändamål de blev insamlade för och där det inte finns rättsliga förpliktelser som förhindrar att uppgifterna raderas. Kontakta vår kundservice för att begära registerutdrag eller för hantering av radering av uppgifter - info@aajoda.com

Ändringar

Denna policy kan komma att uppdateras den senast reviderade versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbsida.